Følg Avinor

Status for utredningene i Hammerfest

Pressemelding   •   sep 08, 2017 13:05 CEST

Avinor har, med bakgrunn i forslaget til Nasjonal transportplan 2014–2023, foretatt en nærmere vurdering av to lokaliteter, Grøtnes og Fuglenesdalen, for en ny lufthavn ved Hammerfest.

Det ble satt ned en ekspertgruppe bestående av representanter fra Meteorologisk institutt, Kjeller Vindteknikk, NHO Luftfart ved Widerøe og Norwegian, samt Avinor-  for å vurdere de ulike flyplasslokasjonene. Kompetanse innen meteorologi, flyoperasjoner, flyplassdesign og operative prosedyrer har vært dekket.

Ekspertgruppen i Avinor er ferdig med analysene for Grøtnes. Disse viser en værmessig tilgjengelighet på 98%.
Når det gjelder værmålinger i Fuglenesdalen pågår analysearbeidet fremdeles, dette er ventet å bli ferdigstilt i oktober.

Den fullstendige rapporten for Hammerfest-målingene skal komme i desember. Avinor tar deretter sikte på å  levere forslag til videre prosess, herunder en samfunnsøkonomisk analyse, til Samferdselsdepartementet.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.