Følg Avinor

​Regjeringens eiermelding om Avinor: Mer konkurransedyktig og mer effektive lufthavner

Pressemelding   •   apr 05, 2017 12:34 CEST

Stortingsmeldingen "Verksemda til Avinor", ble lagt fram for Stortinget onsdag.

I eiermeldingen presenterer Samferdselsdepartementet Avinor sine planer og strategier for årene framover, og departementet sine vurderinger av Avinor sine planer og politikken for eierstyringen av selskapet.

- Vi får gode tilbakemeldinger på arbeidet vårt, ikke minst på arbeidet med sikkerhet og innsatsen for å redusere de belastningene luftfarten påfører miljøet, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

I eiermeldingen er regjeringen tydelig på at den har til hensikt å skille ut Avinor Flysikring fra Avinor: «Regjeringen vil sette i gang en prosess fram mot neste eiermelding med sikte på å skille ut Avinor Flysikring som eget selskap».

- Avinor Flysikring AS er allerede etablert som heleid datterselskap i konsernet. Vi avventer nå en dialog med departementet for videre prosess, sier Dag Falk-Petersen.

- Framover vil vi være opptatt av gode prosesser med de ansatte, styret og eier for å etablere selskapet i henhold til den plan departementet legger til grunn. Vi har lagt et godt grunnlag for etablering av et selvstendig selskap som kan fortsette konkurransen i det norske og internasjonale flysikringsmarkedet. De siste årene er kostnadene betydelig redusert og vi vil videreføre dette arbeidet for å møte konkurransen, sier konsernsjefen.

Les mer på Samferdselsdepartementets nettsider.

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.