Følg Avinor

Avinor i andre kvartal: Store begivenheter preget første halvår i Avinor

Pressemelding   •   aug 16, 2017 18:29 CEST

Avinors driftsinntekter første halvår 2017 var 5 595 millioner kroner, sammenliknet med 5 043 i tilsvarende periode i 2016. Resultat etter skatt for første halvår ble minus 230 millioner kroner, sammenliknet med 346 millioner kroner for tilsvarende periode i 2016.

Endringen i resultat etter skatt skyldtes i hovedsak økte avsetninger til pensjons- og miljøforpliktelser, avtale om økonomisk oppgjør med Forsvaret for perioden 2010 - 2016, samt finansielle effekter av ferdigstilte utbyggingsprosjekter.

Konsernets moderniseringsprogram har realisert 500 millioner kroner i innsparing per 2. kvartal, som er bedre enn målsettingen.

Store prosjekter ferdigstilt

Nye utvidede terminalområder på Oslo lufthavn ble offisielt åpnet 27.april. Utbyggingsprosjektet ble ferdigstilt og anlegget tatt i bruk innenfor målsatt tids- og kostnadsramme og med svært gode operative resultater.

Ny terminal på Bergen lufthavn åpner 17. august og blir også ferdigstilt innenfor vedtatt kostnadsramme og på tidsplan. 29. mai var Stavanger lufthavn 80 år. Dagen ble feiret med en rekke arrangementer, samtidig som det ble avholdt kranselag for utvidelse av terminalen. Utbyggingsprosjektet følger plan og skal ferdigstilles i 2018.

Økt trafikk

Flytrafikken målt i antall passasjerer over Avinors lufthavner økte første halvår med 4,3 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2016. Utenrikstrafikken økte mest, med hele 7 prosent. Innenrikstrafikken økte med 2,7 prosent. Oslo lufthavn økte med 7,3 prosent, mens øvrige lufthavner samlet sett hadde en vekst på 1,2 prosent.

Eiermelding og Nasjonal transportplan

Avinors eiermeldingen og Nasjonal transportplan 2018 - 2029 ble vedtatt i Stortinget i juni. Det er blant annet avklart at Avinor skal planlegge en tredje rullebane på Oslo lufthavn, samt bygge en helt ny lufthavn i Bodø.

Prosjektet Remote Towers i rute

Prosjektet fjernstyrte tårn - Remote Towers - er banebrytende innenfor flysikringstjenesten. Prosjektet følger planen og arealene for de første fem tårnene som skal fjernstyres fra senteret i Bodø er ferdigstilt. En viktig milepæl ble nådd 8 juni, da levende bilder ble sendt fra Røst Lufthavn til tårnsenteret i Bodø.

Høy regularitet og punktlighet

Siste 12 måneder utgjorde gjennomsnittlig regularitet i flytrafikken 99 prosent og gjennomsnittlig punktlighet 87 prosent. Norske regionale lufthavner er blant de mest punktlige i verden, mens Oslo Lufthavn er blant de mest punktlige i Europa i sin klasse.

Last ned kvartalsrapporten her

---------------------------------------------------------------------

Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for omkring 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo lufthavn.

Over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.