Følg Avinor

​Et modernisert og fremtidsrettet Avinor

Nyhet   •   mar 31, 2016 09:33 CEST

Avinors samlede rapport på økonomi og samfunnsansvar for 2015 offentliggjøres i dag. Den dokumenterer et moderne og fremtidsrettet konsern i god balanse.

Programmet for modernisering og effektivisering av virksomheten, som ble lansert i 2014, nådde målet med god margin i 2015 - en kostnadsreduksjon på godt over 150 millioner kroner, ned 1,7 prosent sammenlignet med 2014.

- Effektiv drift er særlig viktig for Avinor. Vi er et selvfinansiert selskap, der de store lufthavnene finansierer Norges landsdekkende nett av lufthavner. Hver krone vi tjener brukes til vedlikehold og utbygging av en infrastruktur landet er avhengig av, understreker konsernsjef Dag Falk-Petersen.

Han peker blant annet på arbeidene med utvidelse av terminalen og ny pir nord på Oslo Lufthavn som går helt i henhold til planene, både med hensyn til kostnader og fremdrift. Det samme gjelder ny terminal på Bergen lufthavn, Flesland. Begge åpner i 2017. Arbeidet med etablering av fjernstyrte tårn på en rekke lufthavner går også etter planene og vil bidra til betydelig effektivisering på sikt. De første tårnene vil være i prøvedrift i 2017.

88 prosent punktlig

Det Avinors kunder er aller mest opptatt av, er at flyene går når de skal og at sikkerheten er ivaretatt. Punktligheten var i 2015 - som i 2014 - på hele 88 prosent.

- Vi ligger svært godt an sammenlignet med lufthavner internasjonalt, slår Falk-Petersen fast.

Det var ingen luftfartsulykker der Avinor medvirket til årsaken i 2015.

Klimamålene nådd

Avinors klimamål for perioden 2012-2015 var at de totale klimagassutslippene skulle reduseres, uavhengig av trafikkutviklingen. I 2015 var Avinors egne, kontrollerbare klimagassutslipp fra lufthavndrift redusert med ca. 11 prosent i forhold til 2012. Målet ble med andre ord nådd. Det er i løpet av 2015 satt i verk en rekke nye klimatiltak ved Oslo Lufthavn. Blant annet ble et banebrytende snøkjøleanlegg satt i prøvedrift, en påfyllingsstasjon for hydrogen ble åpnet og et prøveprosjekt med andre generasjons syntetisk biodrivstoff til tunge kjøretøyer ble lansert. Det er identifisert et 20-talls andre tiltak for å redusere klimagassutslipp som gradvis blir iverksatt. Med sine 350 ladepunkter for el-bil er Avinor landets største tilbyder på dette området.

Konsernet har også en målsetting om å være en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Det er gjennomført effektiviseringer i luftrommet, og Avinor har tatt en aktiv rolle i innfasing av biodrivstoff til norsk luftfart. Fra januar i år ble Oslo Lufthavn verdens første internasjonale lufthavn med faste leveranser av biodrivstoff for fly. Dette er et viktige skritt for å redusere klimagassutslippene fra bransjen.

Trafikknedgang

2015 ble første år med trafikknedgang siden 2009. Antall passasjerer over Avinors lufthavner var 50 millioner - en reduksjon på 0,2 prosent fra 2014. Svakere konjunkturer innenfor olje og gass er hovedforklaringen på reduksjon i innenrikstrafikken og i offshore helikoptertrafikk. Utenrikstrafikken fortsatte å vokse. Det er forventet trafikkvekst i 2016.

Systematisk arbeid for redusert sykefravær

Sykefraværsarbeidet i Avinor er systematisk og retter seg særlig mot ansatte som jobber skift, i operative stillinger hvor det stilles fysiske og medisinske krav. Konsernets mål er et sykefravær på 4,5 prosent, eller lavere. Sykefraværet i 2015 var 4,6 prosent.

HMS høyt prioritert

Avinor har samordningsansvar innen HMS overfor alle aktører som er leietakere eller er innleid for å utføre arbeid på vegne av konsernet. Konsernet er i en rekke sammenhenger også byggherre. Dette innebærer et ansvar for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt. Dette er et omfattende ansvar – ikke minst i tilknytning til de store terminalprosjektene på Oslo Lufthavn og på Flesland. Resultatet for 2015 viser at konsernets H-verdi (antall skader som har medført fravær per million arbeidede timer) var på 3,3 - mot 4,2 i 2014. Målet er 3 eller lavere.

Solid resultat

Resultatet etter skatt ble 2,5 milliarder kroner. Dette utgjør en betydelig resultatfremgang fra 2014, og skyldes i hovedsak reduserte driftskostnader og økte inntekter per passasjer, samt gevinst ved salg av Radisson BLU hotellet på Gardermoen. Flere detaljer om det økonomiske resultatet ble gitt i pressemelding 18. februar http://media.avinor.no/pressreleases/effektiv-drift-og-eiendomssalg-gir-godt-resultat-for-avinor-1319930