Følg Avinor

Avinors kommentarer til høringsnotat om flypassasjeravgift

Nyhet   •   feb 12, 2016 12:07 CET

Avinor har i dag sendt Skattedirektoratet sine kommentarer til høringsnotatet om flypassasjeravgift.

- Norge er et langstrakt land i utkanten av Europa og er derfor avhengig av et godt luftfartstilbud for å styrke samfunnsutviklingen og konkurranseevnen. Den foreslåtte flypassasjeravgiften forventes å redusere etterspørselen etter flyreiser og flyselskapenes rutetilbud i Norge, sier konserndirektør Øyvind Hasaas i Avinor. 

En særnorsk avgift vil også kunne medføre en dreining av flytrafikk til utenlandske destinasjoner på bekostning av norske lufthavner. Det kan også forventes en noe dempet etterspørsel innenlands.

Usikre økonomiske konsekvenser
For Avinor sine lufthavner forventes det en svakere utvikling i flytrafikken dersom avgiften innføres, i tråd med mulige konsekvenser for bransjen som helhet slik de er skissert ovenfor. Usikkerhet om hvordan flyselskap og passasjerer vil tilpasse rute- og reisemønstre gjør det vanskelig å gi et godt estimat på hvordan en slik flypassasjeravgift vil slå ut økonomisk for Avinor.

Forskjellsbehandling
Det er foreslått å gi avgiftsfritak for transfer-passasjerer. Dette fritaket medfører en forskjellsbehandling mellom såkalte lavkostselskaper som hovedsakelig opererer direkteruter, og nettverksselskap som har inngått avtaler om salg av gjennomgående billetter med andre flyselskap.

Har målrettede mekanismer i dag
For norsk luftfart eksisterer det allerede målrettede mekanismer for å redusere bransjens utslipp av klimagasser. Norge har som ett av få land i verden innført CO2-avgift på innenriks luftfart , og siden 2012 har flygninger internt i Norge og utenriksflygninger mellom Norge og andre EU/EØS-land også vært omfattet av EUs kvotesystem.

Avinors kommentarer til høringsnotat om flypassasjeravgift.pdf